Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Schade melden

 

Heeft u een aansprakelijkheidsstelling ontvangen? Of u vermoedt dat een opdrachtgever u aansprakelijk gaat stellen? Mogelijk heeft u een fout gemaakt in uw advies of in de uitvoering van een opdracht. Fouten maken is menselijk. En kan iedereen overkomen. Gelukkig is daar de verzekering voor.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking in het geval u aangesproken wordt door uw opdrachtgever die meent financiële schade te hebben geleden voor een fout waar voor hij/zij u aansprakelijk houdt.

 

Wat moet u doen en wat moet u niet doen?

Wat zijn de spelregels bij een schademelding?

 1. Erken geen aansprakelijkheid. Let er dus op dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden met deze strekking.
 2. Maak zo spoedig mogelijk melding van een (mogelijke) aanspraak aan ons.
 3. Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons. Correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.
 4. De verzekeraar voert de correspondentie en houdt de regie bij de behandeling van uw schadeclaim.

U kunt per telefoon of per e-mail een schademelding indienen. Stuur uw bericht aan het algemene e-mailadres info@covermij.nl

 

Welke gegevens heeft de verzekeraar nodig?

Voor een juiste beoordeling van de schadeclaim heeft de verzekeraar de onderstaande zaken van u nodig.

 1. Een schriftelijke aansprakelijkstelling van de tegenpartij
 2. Een omschrijving van de toedracht.
 3. Uw gemotiveerde reactie op deze aansprakelijkstelling.
 4. Een indicatie van de schadeomvang.

Daarnaast kunnen de volgende documenten van belang zijn.

 • de algemene voorwaarden van u en uw opdrachtgever;
 • de overeenkomst van opdracht;
 • relevante correspondentie en documenten.

Contactgegevens voor schade melden

e-mail       info@covermij.nl

telefoon    010 333 1151

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode. Voor leden van beroepsorganisatie Mfn bieden wij een standaard inloop-periode van één jaar zonder meerpremie.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn dan niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Het is daarom verstandig om inloop in overweging te nemen.

Het is mogelijk om meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie van ca. 50% van de jaarpremie voor 3 jaar inloop. Het is mogelijk om meer jaren inloop te verzekeren.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier, tegelijkertijd met de aanvraag. Naderhand kunt u geen inloop meer aanvragen.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren.

In het geval van uitloop zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld.

Kenmerken

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de mediator biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de mediator ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de mediator lid van een van de beroepsorganisaties. Voor niet-leden hebben wij ook een passende verzekering.


 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.

 


Keuze hoedanigheid / hoedanigheidsomschrijving

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Let op. Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet verzekerd.

Het is vaak mogelijk om de hoedanigheid uit te breiden. Als arbeidsdeskundige kunt u ook case management voor opdrachtgevers verrichten. Het is dan wel zo plezierig om dit eveneens te laten verzekeren. Vaak is het mogelijk om (neven)activiteiten onder de dekking te laten vallen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hoedanigheid

 

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de genoemde hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet verzekerd.


   

 

Hoedanigheid mediator

 

De mediator, zich bezig houdende met mediation, training, coaching, procesbegeleiding, supervisie en/of counceling. Leden van de beroepsvereniging genieten een premievoordeel.


Uitbreiding hoedanigheid

 

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden. Mocht u afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen, dan is het verstandig om hiervan melding te maken.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, soms zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Verzekeringsvoorwaarden

 

Verzekeringsvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid MPH-2013

Verzekeringsvoorwaarden bedrijfsaansprakelijkheid HAVB-08B

 

 

Verzekeringskaart

​​​​​​​

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie bekijken. De verzekeringskaart geeft u objectieve informatie en kan helpen om de verzekering te vergelijken met eventuele andere aanbieders.

De verzekeringskaarten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze verzekeringskaarten geen rechten ontlenen.

Verzekeringskaart beroepsaansprakelijkheid Mediator


 

Covermij BV

Covermij verzorgt Collectieve Verzekeringen voor beroepsorganisaties en brancheverenigingen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon   010 333 1151
e-mail       info@covermij.nl
 

Covermij biedt aantrekkelijke collectieve verzekeringen voor specifieke beroepen.
Voor vragen en advies kunt u tijdens kantoortijden bij Covermij Collectieve Verzekeringen terecht.


Covermij Collectieve Verzekeringen

Covermij BV
Schiedamse Vest 154
3011 BH    Rotterdam
Telefoon    010 333 1151
E-mail        info@covermij.nl

https://mediator.covermij.nl

Kvk            73295523
BTW          8594.45.070.O.01.9501​​​​​​​

Covermij BV is geregistreerd bij de AFM met nummer 12046173.


Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

 

Voor de beroepsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag standaard

EUR 1.000.000,- per aanspraak en EUR 2.000.000,-per jaar

Het is mogelijk om een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Neem hiervoor contact met ons op.

Het eigen risico is standaard EUR 0,00 per aanspraak.
Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.


​​​​​​​

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

 

Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag standaard

EUR 2.500.000,- per aanspraak en EUR 5.000.000,- per jaar.

Het eigen risico voor de AVB is standaard EUR 100,- per aanspraak.

Verzekeraar

 

Hiscox is een internationale A rated verzekeraar met een uitzonderlijk hoog service niveau. Hiscox is van oorsprong een Brits bedrijf, maar de Nederlandse klanten worden bediend vanuit de vestiging in Amsterdam. "Het gaat ons niet om wat we verzekeren, maar om wie we verzekeren". Door deze zorgvuldige selectie van cliënten betaalt de klant niet mee aan de onzorgvuldigheid van anderen.

 

Locale marktkennis, wereldwijde ervaring
Hiscox koppelt de wereldwijde ervaring aan de lokale expertise over de Nederlandse verzekeringsmarkt. Hierdoor kan Hiscox ook de Nederlandse klanten een gespecialiseerd lokaal product bieden. Deze benadering en doelgerichtheid hebben Hiscox doen uitgroeien van een kleine organisatie binnen Lloyds of London, honderd jaar geleden, tot een dynamische internationale verzekeringsgroep van naam met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Guernsey, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Zweden, Amerika en Bermuda.

Al meer dan 25 jaar bevindt Hiscox zich in Nederland. Eerst door middel van een Nederlandse assuradeur en later, in 1999, door een kantoor op de Assurantiebeurs. De ervaring die Hiscox in de loop van de jaren heeft opgebouwd zorgt ervoor dat Hiscox de producten beter kan aanpassen aan de verwachtingen die de Nederlandse markt stelt.

 

Maatwerk
De producten van Hiscox zijn op maat gesneden en voldoen aan het meest brede wensenpakket van Hiscox klanten. Bovendien weet Hiscox wat er leeft in de doelgroep en maakt Hiscox gebruik van externe specialisten om het serviceniveau naar een hoger niveau te tillen.

Longterm commitment, met aandacht voor de relatie
Het beleid van Hiscox is erop gericht uw commerciële belangen te waarborgen. De bescherming van de reputatie van uw bedrijf en de relatie met uw klant heeft topprioriteit.
De claimsfilosofie van Hiscox wijkt sterk af van de norm, waar andere verzekeraars bij een claim direct gaan zoeken naar uitsluitingen, is bij Hiscox dekking het uitgangspunt.

 

Claimshandling

Als er in een zaak verweer gevoerd moet worden, doen de gespecialiseerde schadebehandelaren van Hiscox dat en indien nodig, zorgt Hiscox voor de beste advocaten. Advocaten die bovendien gespecialiseerd zijn in uw beroep. Heeft het verweer geen succes, dan dekt Hiscox de schade die uit de aansprakelijkheidsstelling voortvloeit.

 

Contactgegevens

Hiscox Nederland
Arent Janszoon Ernststraat 595B
1082 LD Amsterdam

Postbus 87033
1080 JA Amsterdam
The Netherlands

Telelfoon   020 517 0700
E-mail: hiscox.info@hiscox.nl

Hiscox is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12012478.

 

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon. Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

 • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
 • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
 • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
 • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Over ons

Covermij Collectieve Verzekeringen ontwikkelt passende en aantrekkelijke verzekeringen op een innovatieve wijze.

In samenwerking met partners zoals uw beroepsorganisatie zoeken wij continu naar nieuwe en passende mogelijkheden om beroepsaansprakelijkheidsverzekering toegankelijk te maken. Het portaal van Covermij biedt u de gelegenheid om zelf een verzekering samen te stellen, de premie te berekenen en een offerte op te vragen. Transparant, snel en efficiënt. Covermij Collectieve Verzekeringen is een vooruitstrevend bureau dat zich richt op (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeringen voor een reeks van uiteenlopende doelgroepen.


Covermij Collectieve Verzekeringen is ingeschreven bij de AFM onder nummer 12046173. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en collectiviteiten voor beroepsorganisaties. Met onze ervaring en expertise stellen wij de beroepsorganisatie in staat om aantrekkelijke collectieve verzekeringen aan de leden te bieden.